Project omschrijving

De afgelopen maanden heeft het Elkerliek ziekenhuis aan veel patiënten coronazorg geleverd. Dit heeft een grote impact gehad op de continuïteit van de reguliere zorg. Nadat de focus de afgelopen periode voornamelijk op de acute zorg heeft gelegen, is het ziekenhuis nu de reguliere poliklinische zorg stapsgewijs weer aan het opstarten. Daarnaast streeft het ziekenhuis, in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij CZ, naar meer zorgvernieuwing binnen de regio waarbij met name aandacht is voor zorg op de juiste plek. Het beter gebruiken van bestaande digitale middelen en eventueel nieuwe e-health toepassingen draagt bij aan deze koers. Voor het bepalen van de prioriteiten en het verkrijgen van meer inzicht, heeft Beter Healthcare bij het Elkerliek ziekenhuis onderzoek gedaan naar de heropstart van de poliklinische zorg met specifieke aandacht voor het gebruik van digitale middelen.

De resultaten van het onderzoek

In een aantal weken heeft Beter Healthcare gesprekken gevoerd bij het Elkerliek ziekenhuis met de poliklinische afdelingsmanagers, medewerkers van het team zorgvernieuwing en medewerkers van afdeling ICMT. Het onderzoek heeft geleid tot een eindrapportage met daarin de volgende onderdelen:

  1. Er is een totaalbeeld geschetst van hoe de poliklinische zorg momenteel is ingericht; dit is onderbouwd met cijfermatig inzicht in aantallen fysieke consulten, telefonische consulten en videobellen.
  2. Het gebruik van digitale middelen door de verschillende poliklinieken (zoals telefonische consulten, beeldbellen, behandelapp, zorgportaal MijnElkerliek, etc.) is in kaart gebracht.
  3. De lessons learned en best practices in het gebruik van deze digitale middelen zijn geïdentificeerd.

De digitale groei binnen het ziekenhuis

Uit het onderzoek is gebleken dat het Elkerliek ziekenhuis de coronacrisis heeft aangegrepen om een versnelde groei in het gebruik van digitale middelen te realiseren. In deze periode zijn veel fysieke consulten omgezet naar telefonische consulten of beeldbelafspraken. Daarnaast is er een grote wens om meer gebruik te maken van de huidige functionaliteiten binnen het MijnElkerliek zorgportaal (zoals het gebruik van e-consult en digitale vragenlijsten).

Ook heeft de afgelopen periode geleid tot een aantal creatieve oplossingen van zorg op afstand. Denk hierbij aan het maken van instructievideo’s: bijvoorbeeld een patiëntinstructie voor het zelf thuis aansluiten van PG Holters en een instructie voor het zelfstandig verwijderen van gips. Dankzij deze slimme, digitale oplossingen hoeft de patiënt minder vaak fysiek naar het ziekenhuis te komen.

De afgelopen periode heeft bijgedragen aan het vergroten van het draagvlak voor digitale vernieuwingen in de ziekenhuiszorg. Op dit moment is de wens er om deze digitale groei voort te zetten. De ervaringen die zijn opgedaan hebben ook inzicht gegeven in de lessons learned. Het Elkerliek ziekenhuis wil in de toekomst kritisch blijven kijken naar welke zorg fysiek (op locatie) nodig is en op welke manier deze zorg op afstand geleverd kan worden. De uitdaging is nu om de gewenste digitale groei duurzaam onderdeel te laten zijn van de ziekenhuiszorg.

Hoe nu verder?

Beter Healthcare heeft met dit onderzoek een duidelijk overzicht van de huidige staat van poliklinische zorg en het gebruik van digitale middelen gegeven aan het Elkerliek ziekenhuis. Team zorgvernieuwing gaat aan de slag met de lessons learned en bijbehorende verbeterpotenties. Daarnaast zijn zij voornemens de best practices te gebruiken in de interne communicatie. Zo blijven poliklinieken van elkaar leren en kan het ziekenhuis digitale innovaties duurzaam gaan inbedden binnen de organisatie.